Best Paper Award

The Best Paper Award:

MilKBQA: A Complex Knowledge Base Question Answering Dataset on Chinese Military Field

Pike Xu, Tiejun Li, Zhen Huang, Min Guo, Jiezhong He, Ding Sun

The Best Student Paper Award:

Audio Steganography with Speech Recognition System

Hao Tan, Chenwei Liu, Yinyu Lyu, Xiao Zhang, Denghui Zhang, Zhaoquan Gu

The Best Paper Runner Up:

 1. Relation Extraction based on Data Partition and Representation Integration
  Jiapeng Zhao, Panpan Zhang, Tingwen Liu, Zhenyu Zhang, Yanzeng Li, Jinqiao Shi
 2. Attack-words Guided Sentence Generation for Textual Adversarial Attack
  Huan Zhang, Yushun Xie, Ziqi Zhu, Jingling Sun, Chao Li, Zhaoquan Gu

The Best Student Runner Up:

 1. Modeling Connection Strength in Graph Neural Networks for Social Influence Prediction
  Hongwu Zhuang, Bin Zhou, Wen Xi, Liqun Gao, Haiyang Wang
 2. FIGAT: Accurately Predict Individual Crime Risks with Multi-information Fusion
  Xianzhe Yu, Peiyi Han, Chuanyi Liu, Shaoming Duan, Hezhong Pan, Xiayu Xiang
footer